FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

הצהרת זכויות יוצרים

האתר ובעליו מצהירים בזאת כי כל התכנים המופיעים באתר מידע, תמונות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיוצ"ב תכנים בטקסט או בתמונות שיועמדו לרשות הגולשים באתר לרבות מוסיקה ווידאו הינם בחזקת זכויות יוצרים של האתר ובעליו ומוצגים באתר באחריות מלאה

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה , לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה\לאתר\בעל האתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה\לאתר\בעל האתר. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי

אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש

סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד

אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב